Skrót:
1. Najważniejsze zmiany w zakresie egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenie obowiązujące od 19.01.2013r.
2. Ważne dla osób rozpoczynających szkolenie
3. Egzamin teoretyczny
4. Egzamin praktyczny
5. Cennik
6. Kilka wskazówek dla osób przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy
7. To warto wiedzień o egzaminach na prawo jazdy
8. Akty prawne

Najważniejsze zmiany w zakresie egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenie obowiązujące od 19.01.2013r.
Ustawa o kierujących pojazdami zwana dalej „Ustawą” wprowadza i definiuje nowe
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz określa wiek osób ubiegających się o prawo jazdy
lub pozwolenie.
Art. 6. 1. „Ustawy” - Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia
zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż
lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250
kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Art. 8. 1. „Ustawy” - Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat
posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo
jazdy kategorii A;
6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
8) 21 lat - dla tramwaju;
9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat - dla roweru;
11) (3) 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.
Szkolenie będzie można rozpocząć trzy miesiące przed uzyskaniem minimalnego wieku,
a do egzaminu można będzie przystąpić 1 miesiąc przed osiągnięciem właściwego dla
danej kategorii wieku.
Art. 21. 1. „Ustawy” - Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie
wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art.
8 lub 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest
uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia
w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12
miesięcy.
Art. 50. 1. „Ustawy” - Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż
miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 i 9, wymaganego
od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.
Zmieni się technika przeprowadzania egzaminu teoretycznego. Egzaminy na wszystkie
kategorie prawa jazdy i pozwolenie będą przeprowadzane za pomocą techniki informatycznej.
Czas udzielania odpowiedzi będzie ograniczony do rzeczywistego czasu zachowania w ruchu
drogowym.
Art. 51. 2. „Ustawy” - Egzamin państwowy składa się z:
1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami
generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej - dotyczy sprawdzenia
wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem;
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji osoby zdającej egzamin na
kategorie dodatkowe, dyrektor WORD będzie mógł wnioskować do starosty o skierowanie
osoby egzaminowanej na egzamin kontrolny w zakresie posiadanych już uprawnień.
Art. 52. 2. „Ustawy” - Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem
wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby
zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
3. Jeżeli wyniki lub przebieg egzaminu osoby posiadającej prawo jazdy wskazują na uzasadnione
zastrzeżenia co do kwalifikacji osoby egzaminowanej, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu
drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie tej osoby na egzamin sprawdzający
kwalifikacje w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień.
Zmiany w przebiegu egzaminu praktycznego na placu manewrowym w głównej mierze
dotyczą egzaminu na prawo jazdy kat. AM, A1, A2 i A. W przypadku pozostałych kategorii
egzamin praktyczny w zasadzie nie ulega zmianie.
Szczegóły przedstawione są w naszej zakładce „Egzamin praktyczny na kat. AM, A1, A2 i A”.