Ważne dla osób rozpoczynających szkolenie:

1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie
(wydziale komunikacji tego urzędu), następujądce dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
- zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana;
- kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

2. Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę  oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do AUTOMOTOKLUBU Sp. z o.o. w Lublińcu, Pl. Konrada Mańki 10.

3. Po zakończeniu szkolenia WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę
swojego numeru identyfikującego profil oraz nr PESEL wraz z dowodem tożsamości.