Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu wpuszczane są do poczekalni przed sale egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). 
 • Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. 
 • WORD Poznań posiada salę nr 1 komputerową wyposażoną w 20 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

 

 
20 pytań z wiedzy podstawowej
10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt.  
TAK/NIE
 
 
25´
6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt.
4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.
 
12 pytań z wiedzy specjalistycznej
6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt.  
A/B/C
4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt
2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.

 

 

 • Pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt.  w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt). 

Należy pamiętać, że pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego ważny jest przez 6 miesięcy.